Privacy statement

1. ALGEMEEN

1.1 Dit privacy statement is van toepassing op deze website van de Apotheek.

1.2 De verwerkingsverantwoordelijke voor deze Website is uw Service Apotheek, waarvan u de gegevens aantreft onder het kopje ‘contact’ op deze Website.

1.3 Uw Service Apotheek hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Uw Service Apotheek behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.4 De verwerker voor deze Website is NControl B.V. die uw gegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van uw Service Apotheek verwerkt, voor zover nodig om de in artikel 2 genoemde producten en diensten te kunnen aanbieden (hosting, technische ondersteuning en helpdesk).

1.5 In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens uw Service Apotheek verwerkt, voor welke doeleinden en hoe wij uw gegevens beschermen. Door gebruik te maken van deze Website en in te stemmen met de voorwaarden van dit privacy statement geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin omschreven. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals in dit privacy statement omschreven, betekent dit automatisch dat u geen gebruik (meer) kunt maken van de producten en diensten op deze Website.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Indien u via deze Website gebruik maakt van de producten en diensten van uw Service Apotheek worden uw persoonsgegevens verwerkt. De volgende producten en diensten worden onderscheiden:

a. Online formulieren:

i. Inschrijfformulier t.b.v. registratie bij de Service Apotheek (of wijzigingen daartoe)
ii. Herhaalreceptformulier t.b.v. het indienen van een herhaalrecept bij de Service Apotheek


b. Online diensten via het online persoonlijke account op deze Website:

i. Registratieproces t.b.v. het online account
ii. Online Herhaal Module
iii. Service Apotheek App
iv. Aanbevelingen o.b.v. profielvoorkeuren


2.2 Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor uw Service Apotheek en de noodzakelijke gegevens worden verwerkt door NControl B.V., als verwerker van uw Service Apotheek, die de hosting en technische ondersteuning van de Website verzorgt en fungeert als helpdesk voor de Website. Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien hierbij persoonsgegevens verwerkt worden is dit op basis van een verwerkersovereenkomst, waarin onze uitgangspunten voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

2.3 Bij gebruik van deze applicatie worden persoonsgegevens niet doorgegeven buiten de EU of een internationale organisatie. Behoudens de mogelijkheid dat het telefoonnummer voor de sms-authenticatie in voorkomende gevallen buiten de EU kan worden verwerkt. Om je gegevens voldoende te beschermen heeft NControl afspraken hierover gemaakt. Meer weten? Neem contact op met erik.reek@isatis-cybersecurity.nl.

2.4 Daarnaast kan uw Service Apotheek de gegevens gebruiken voor het doen van aanbevelingen voor producten en diensten van de webshop van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. U kunt hier terecht voor de aankoop van producten. Lees meer over de webshop van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. op webshop.serviceapotheek.nl en in het Privacy Statement van deze webshop .

2.5 Wanneer u op de Website kiest voor gebruik van de herhaalmedicatiemodule of het al dan niet ontvangen van aanbevelingen van uw Service Apotheek, worden de (bijzondere) persoonsgegevens uit het patiëntendossier en de gegevens die u bij registratie van uw online account en later in uw online account heeft opgegeven (onder meer testuitslagen) gebruikt om deze dienstverlening uit te voeren. Mede om deze reden dient u na registratie voor uw online account uw account offline bij uw Service Apotheek te laten verifiëren alvorens u gebruik kunt maken van deze dienstverlening zodat uw Service Apotheek kan vaststellen dat de medicatiegegevens aan de juiste persoon worden gekoppeld.

3. WELKE GEGEVENS VERWERKT UW APOTHEEK?

3.1 Indien u via deze Website geneesmiddelen wilt bestellen of gebruik wilt maken van de op deze Website aangeboden diensten kan uw Service Apotheek diverse gegevens registreren. Wij onderscheiden de volgende gegevens:

a. Online Formulieren:

i. Gegevens m.b.t. formulier ‘Inschrijven en wijzigen’:

I. Naam, adres, postcode, woonplaats
II. E-mail
III. Telefoon, mobiel telefoonnummer
IV. Geboortedatum, geslacht
V. Burger Service Nummer
VI. Naam huisarts, naam apotheek, naam zorgverzekeraar, polisnummer, begindatum verzekering

ii. Gegevens m.b.t. ‘Herhaalreceptformulier’

I. Naam, adres, postcode, woonplaats
II. E-mail
III. Telefoon, mobiel telefoonnummer
IV. Geboortedatum, geslacht
V. Naam huisarts
VI. Medicatie (medicijn, receptnummer, aantal)


b. Registratie Online account op de Service Apotheek Website t.b.v. toegang persoonlijke account, Online Herhaal Module, Service Apotheek App en Aanbevelingen o.b.v. profielvoorkeuren

I. Naam, adres, postcode, woonplaats
II. E-mail
III. Telefoon, mobiel telefoonnummer
IV. Geboortedatum, geslacht
V. Naam huisarts
VI. Login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)


Na het aanmaken van het online persoonlijke account vindt koppeling met uw medicatiedossier bij de Service Apotheek plaats. Dit betreft de medicatiegegevens die bekend zijn in het Apotheeksysteem en getoond worden in het online account.

3.2 De onder artikel 3.1 sub b genoemde registratiegegevens m.b.t. het online persoonlijke account worden vastgelegd ten behoeve van uw Service Apotheek. Middels de Login-gegevens bij uw Service Apotheek (gebruikersnaam en wachtwoord van het online persoonlijke account) is het ook mogelijk om in te loggen bij de webshop van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. Uw NAW-gegevens van uw online account worden in dat geval gedeeld met Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.

3.3 Uw bijzondere persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor uw Service Apotheek en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Uw (bijzondere) persoonsgegevens zijn noodzakelijkerwijs beschikbaar voor de Service Apotheek bij wie u via de Online Herhaal Module een verzoek plaatst voor een herhaalrecept alsmede uw huisarts. Uw Service Apotheek kan uw bijzondere persoonsgegevens koppelen en controleren met de beschikbare persoonsgegevens in het patiëntendossier bij uw Service Apotheek.

4. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1 De registratiegegevens en (bijzondere) persoonsgegevens zijn nodig voor het (op niveau blijven) verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

a. Online Formulieren: het aannemen, verwerken en afhandelen van de door u aan uw Service Apotheek verzonden Online Formulieren met uw verzoek tot inschrijving of wijziging respectievelijk het verwerken en (laten) bezorgen van uw (herhaal)recepten.

b. Online Herhaal Module het aannemen, verwerken en (laten) bezorgen van uw (herhaal)recepten via de Online Herhaal Module en de uitwisseling van gegevens met en aanvulling van uw patiëntendossier.

c. Service Apotheek App: het aannemen, verwerken en (laten) bezorgen van uw (herhaal)recepten via de Service Apotheek App en de uitwisseling van gegevens met en aanvulling van uw patiëntendossier.

d. Patiëntendossier: verbeteren en aanvullen van het patiëntendossier van uw Service Apotheek m.b.t. de medicatie aan de hand van de gegevens van uw online account.

e. Aanbevelingen: het met uw toestemming doen van algemene en gepersonaliseerde aanbevelingen met betrekking tot uw gezondheid en welzijn voor de koop van producten en diensten door analyse van het door u bij uw Service Apotheek geregistreerde online account, het patiëntendossier en de resultaten van testen die u op de Website kunt doen en de overige geregistreerde gegevens.

f. Belangrijke mededelingen: om u op de hoogte te houden van belangrijke mededelingen (wijzigingen algemene voorwaarden, dit privacy statement en ander beleid) en het doen van aankondigingen met betrekking tot onze software-updates.

g. Controle en onderzoek (audits): voor het (laten) uitvoeren van (interne dan wel externe) privacy/beveiligingsaudits.

h. Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

4.2 Uw persoonsgegevens kunnen door uw eigen Service Apotheek mogelijk ook worden gebruikt voor verzending van nieuwsbrieven. Indien u geen prijs stelt op onze aanbevelingen of nieuwsbrieven kunt u via uw accountinstellingen aangeven dat u deze niet langer wilt ontvangen of uw toestemming hiervoor intrekken conform het bepaalde in artikel 2.5 van dit privacy statement.

4.3 Aangezien de dienst ‘Belangrijke mededelingen’ voor ons van groot belang is voor uw interactie met ons, kunt u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.

5. HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

5.1 Uw Service Apotheek legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging en de privacyrisico’s.

5.2 Om de veiligheid te garanderen evalueren we de in artikel 5.1 genoemde maatregelen regelmatig met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.

6. KINDEREN

Uw Service Apotheek vindt dat de privacy van kinderen online moet worden beschermd. Onder ‘kinderen’ verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Wij staan kinderen wel toe zich door een wettelijk vertegenwoordiger te laten registreren en door tussenkomst van deze vertegenwoordiger onze online producten en diensten te gebruiken en hebben maatregelen getroffen om gebruik van onze online producten en diensten door kinderen zonder tussenkomst van een wettelijk vertegenwoordiger redelijkerwijs te voorkomen.

7. DOORVERKOOP

Uw Service Apotheek zal uw persoonsgegevens die zijn vastgelegd ten behoeve van Uw Service Apotheek nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden die door uw Service Apotheek worden ingeschakeld conform het bepaalde in artikel 2.2 zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1 U heeft de mogelijkheid om uw Service Apotheek te verzoeken om inzage van, rectificatie, wissing of beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor het indienen van voorgaande verzoeken kunt u contact opnemen uw Service Apotheek. De contactgegevens staan aan de rechterzijde van uw Service Apotheek website.

8.2 U heeft tevens het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door uw Service Apotheek in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. COOKIES

9.1. Op deze Website maken wij gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan de Website automatisch op uw apparatuur, bijvoorbeeld uw computer, wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van onze Website. Door cookies te gebruiken, kan de Website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. Zo kunnen wij het aanbod en de navigatie van de Website beter laten aansluiten bij de voorkeuren en gebruikersbeleving van onze Website bezoekers.

9.2. Uw Service Apotheek gebruikt diverse soorten cookies:

a. Strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies): cookies die gebruikers in staat stellen de Website te bekijken, te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de Website niet worden gebruikt.

b. Prestatiebevorderende cookies (analytische cookies): cookies waarmee NControl B.V. de Website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.

9.3 Via de Website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Google Analytics"-dienst. In verband met het gebruik van Google Analytics heeft NControl B.V. een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De instellingen "Gegevens delen met Google" en "Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden" zijn uitgezet.

NControl B.V. gebruikt Google Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van de Website. Meer specifiek betreft het gegevens over:

  1. informatie over het type browser dat u gebruikt;
  2. wanneer en hoe lang u de Website bezoekt of gebruikt;
  3. gegevens van de webpagina's die heeft bekeken;
  4. uw IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
  5. de hyperlinks die u heeft aangeklikt; en
  6. informatie over via welke weg u op de Website terecht kwam.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt verwijderd met de functionaliteit 'Anonymize IP'. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor meer informatie verwijzen we naar het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

10. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang u zich heeft geregistreerd voor gebruik van de Website. Daarna kunnen de verzamelde gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, in welk geval uw Service Apotheek ernaar streeft deze te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt u te identificeren.

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Uw Service Apotheek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in onze nieuwsberichten op de Website.

12. CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, kunt u bellen met telefoonnummer 0800-555 43 21 (gratis) of een brief schrijven naar NControl B.V., postbus 1707, 3800 BS Amersfoort of een e-mail sturen naar info@ncontrol.nl.

Privacy Statement Service Apotheek Webshop