U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Disclaimer

 

De inhoud van deze webshop van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. op shop.serviceapotheek.nl  is samengesteld door Service Apotheek.

Service Apotheek heeft alle informatie in de Webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Service Apotheek aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet (meer) kunnen gebruiken van de Webshop, uit het gebruik van informatie van de Webshop of uit het gebruik van apps of andere sites die u bezoekt via links in de Webshop. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in (een aanbod op) de Webshop binden Service Apotheek niet.

De Webshop alsmede de via de Webshop te benaderen webapplicaties bevatten teksten, tabellen, foto's, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is Service Apotheek dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.

Ieder ander gebruik van de Webshop dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor ander gebruik, bewerking of publicatie van (een onderdeel van) de Webshop heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Service Apotheek nodig. Service Apotheek behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.

Er kan geen enkele aanspraak op bescherming geclaimd worden ten aanzien van gegevens, elementen of onderdelen van een eigen bestand die ontleend zijn aan respectievelijk afkomstig zijn van de Webshop en/of de webapplicaties van Service Apotheek die via de Webshop te benaderen zijn. Het commercieel aanwenden van een dergelijk bestand is in strijd met de aan Service Apotheek dan wel haar licentiegever(s) toekomende rechten van intellectueel eigendom.

Via de Webshop kan er naar andere websites worden gelinkt. Deze websites zijn niet door Service Apotheek gecontroleerd. Service Apotheek aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte websites. Lees altijd de disclaimer en het privacy statement van deze websites.

U kunt ons uiteraard helpen de informatie in de Webshop correct en actueel te houden. We stellen het op prijs als u onjuistheden of tips aan ons meldt via klantenbinding@serviceapotheek.nl.

Service Apotheek is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of lay-out van de Webshop alsmede de webapplicaties van Service Apotheek die via de Webshop te benaderen zijn.

EEN GREEP UIT ONS ONLINE ASSORTIMENT

Copyright © 2018 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP