WGBO

Sinds medio 2007 heeft het contact tussen jou als cliënt/patiënt en de apotheker een wettelijke basis, namelijk de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn de rechten en plichten van de apotheker en van jou als cliënt/patiënt wettelijk vastgelegd. De apotheker zal samen met andere zorgverleners zorgen voor een goede medicamenteuze behandeling. Wij leggen de belangrijkste onderwerpen in deze wet kort uit:

  1. Behandelingsovereenkomst
  2. Informatieplicht
  3. Medicatiedossier
  4. Privacy
  5. Minderjarigen

Behandelingsovereenkomst
Wanneer je in de apotheek je recept afgeeft, ga je hiermee op dat moment een behandelingsovereenkomst aan met de apotheker. Wanneer je voor het eerst de apotheek bezoekt zal de apotheker je vertellen wat je mag verwachten van de apotheek, hoe je geneesmiddelgebruik wordt bewaakt en hoe er omgegaan wordt met privacy. Het kan ook zijn dat je deze informatie in een speciaal welkomstpakket krijgt aangereikt.

Informatieplicht
Het geven van informatie is voor zowel de apotheker als voor jou van belang. De apotheker moet naar beste weten alle informatie geven waarvan de apotheker denkt dat je die nodig hebt. Je apotheker moet je goed informeren en voorlichten over je voorgeschreven geneesmiddelen. Je mag je apotheker hier altijd vragen over stellen! Daartegenover staat dat jij je apotheker goed moet informeren, bijvoorbeeld of je allergisch bent, of je zwanger bent of als je borstvoeding geeft en welke andere geneesmiddelen je gebruikt.

Medicatiedossier
De gegevens van eigen patiënten en cliënten slaat de apotheker op in een elektronisch dossier en bewaart deze tenminste 15 jaar. Dit dossier is noodzakelijk om de medicatie goed te bewaken en je zo goed mogelijk te adviseren. Indien gewenst kun je om inzage in het dossier vragen. Je kunt altijd een geneesmiddelenpaspoort (overzicht van al je geneesmiddelen) aanvragen. Dit is niet alleen handig voor thuis of op vakantie, maar ook bij bezoek aan een arts of ziekenhuis. Mocht je inzage in het dossier van je kinderen willen hebben, dan kan de apotheker bij kinderen vanaf 12 t/m 15 jaar je verzoeken om daartoe samen met je kind naar de apotheek te komen. Voor inzage door ouders in een dossier van kinderen vanaf 16 jaar is toestemming van het kind nodig. (Zie minderjarigen.)

Privacy
Je apotheker heeft net als je arts een beroepsgeheim. Alleen in het kader van je behandeling mogen arts en apotheker gegevens uitwisselen. Dit kan zijn op het moment dat je een recept aanbiedt, maar ook gedurende de behandeling als het gaat om aanvullend advies. Bijvoorbeeld bij gebruik van meerdere geneesmiddelen of bij opname of ontslag uit het ziekenhuis. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, maak dit dan kenbaar aan je apotheek.

Verder waarborgt je apotheek jouw recht op bescherming van persoonlijke gegevens. Informatie mag niet zonder jouw toestemming worden doorgegeven aan partner, familie of vrienden. Het kan voorkomen dat je het prettig vindt om privé met je apotheker te praten over je geneesmiddelen- of hulpmiddelengebruik. Je kunt dan vragen om een gesprek in een aparte ruimte. En natuurlijk kun je ook altijd een afspraak maken.

Minderjarigen
Geneesmiddelen mogen niet meegegeven worden aan kinderen onder de 12 jaar. Informatie over geneesmiddelen voor kinderen tot en met 11 jaar wordt aan de ouders (of wettelijke verzorgers) gegeven. Bij wat oudere kinderen (12 t/m 15 jaar) worden zowel de ouders als het kind geïnformeerd. Vanaf 16 jaar wordt volgens de WGBO de informatie uitsluitend aan het kind verstrekt, tenzij het kind aangeeft de informatie samen met de ouder(s) te willen ontvangen. Dit kan schriftelijk, maar ook door samen met de ouder(s) naar de apotheek te komen.

Meer informatie
Neem contact op met het Meldpunt Consument en Zorg (NPCF).
T. 030 291 67 77
E. meldpunt@consument-en-zorg.nl.

Je kunt de bepalingen over de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling vinden in afdeling 5 (artikelen 446 t/m 468) van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.