U heeft nog geen producten in uw winkelmand

Uw privacy staat voorop in onze apotheek

 

Na aanleiding van de verscherpte Europese richtlijnen AVG is dit privacy Statement aangepast. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 25 mei 2018.

Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in een apotheek verschillende gegevens vastgelegd. De belangrijkste zijn uw persoons- en medicijngegevens. De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving. Vanuit de WGBO is Major Apotheken BV ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP. 

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?
Major Apotheken BV legt gegevens over uw medicijngebruik vast. Door het vastleggen van uw medicijngebruik kan Major Apotheken BV controleren of het voorgeschreven medicijn in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover u deze heeft doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, enzovoorts. Daarnaast legt Major Apotheken BV gegevens vast over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. Major Apotheken BV bewaart uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste 15 jaar in de apotheek. U kunt bij uw apotheek altijd een medicijnoverzicht aanvragen.

Bent u ontevreden over de wijze waarop Major Apotheken BV met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact opneemt met uw apotheker om dit te bespreken. Major Apotheken BV neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met de apotheker? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail: info@apotheekderondevenen.nl). Komt u er niet uit met Major Apotheken BV? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens legt Major Apotheken BV vast en met welk doel?

Persoonsgegevens

Gegevens

Doel

Naam, adres, postcode, woonplaats

Contact met u leggen en onderhouden

Burgerservicenummer

Verplichte identificatie

Geboortedatum (en datum van overlijden)

Identificatie

Geslacht

Identificatie

Telefoonnummer, e-mailadres

Contact met u leggen en onderhouden

Naam huisarts, specialisten of andere zorgverleners

Contact met u leggen en onderhouden

Financieel-administratieve gegevens

Gegevens

Doel

Verzekeringsgegevens

Controle of u bent verzekerd

Machtigingsgegevens

Automatisch afschrijven bij u

Declaratiegegevens

Declareren bij uw zorgverzekeraar of bij u

Datum inschrijving (en vertrek)

Contact onderhouden en dossiervorming

Medische en farmacotherapeutische gegevens

Gegevens

Doel

 • Therapie-/behandel-/medicijngegevens
 • Indicaties/reden van voorschrijven (als bekend zijn)
 • Contra-indicaties, allergieën en intoleranties (als deze bekend zijn)
 • Laboratoriumuitslagen (als bekend zijn en als deze van belang zijn voor veilig gebruik van medicijnen)

Zorg verlenen:

- Beoordeling van uw gezondheid

- Adviseren over medicijngebruik

- Dossiervorming


Overdragen gegevens
In de apotheek gaat Major Apotheken BV zeer zorgvuldig om met uw gegevens. De apotheker en de apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker, uw dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en uw apotheker onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of er bijwerkingen optreden. 

Wanneer en aan wie kan Major Apotheken BV uw gegevens nog meer geven?

 • Aan een bereidingsapotheek (deze apotheek bereidt een medicijn op maat), aan een central filling-apotheek (deze apotheek verzorgt onder andere medicijnen voor herhaalrecepten) die de verpakkingsopdracht verzorgt, of aan een bedrijf dat medicijnen verpakt in een doseerverpakking.
 • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio, kan deze apotheek uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek. Zo controleert de dienstapotheek of u het medicijn dat is voorgeschreven veilig kan gebruiken. De dienstapotheek mag uw gegevens alleen opvragen als u hen hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie hierna de alinea ‘Medische gegevens delen’.
 • Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft uw Major Apotheken BV aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen aan u zijn verstrekt.
 • Uw Major Apotheken BV screent uw medicijngegevens geautomatiseerd om mogelijke verbeteringen in uw farmacotherapie te signaleren en u optimaal te begeleiden in het gebruik van uw medicijnen. Dit gebeurt met beslisregels die op basis van wetenschap, behandelrichtlijnen of contractafspraken worden vormgegeven.
 • Wij delen uw gegevens ook met een financiële dienstverlener waarmee wij een overkomst gesloten hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld facturen verwerken.

In spoedeisende situaties kan Major Apotheken BV uw gegevens doorgegeven aan zorgverleners in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.

Klanttevredenheidsonderzoek
Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met Major Apotheken BV te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. Major Apotheken BV wil zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar is ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medicijngegevens. 

Medische gegevens delen?
Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener mag uw medische gegevens dan laten raadplegen door een andere zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen als u dat goed vindt en als het nodig is voor uw behandeling.

U moet voor iedere zorgverlener apart toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bedenkt u dan wel dat uw medische gegevens dan niet meer te raadplegen zijn.

Voorlichting en verstrekking van medicijnen
De apotheker of apothekersassistent van Major Apotheken BV informeert u mondeling over medicijnen en hulpmiddelen. Eventueel geeft hij of zij u nog extra schriftelijke informatie mee. Bij het geven van deze informatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Tip voor uw privacy

 • Let erop dat u zelf etiketten verwijdert voordat u oude medicijnen komt inleveren. Deze etiketten bevatten uw persoonsgegevens.
 • Gesprekken die wat langer duren of die over privacygevoelige zaken gaan, voeren zij over het algemeen in een aparte spreekkamer. Ook kunt u hier altijd zelf om vragen, als u daar behoefte aan heeft. Als er voor een andere persoon medicijnen klaarstaan, geeft de apotheker of de apothekersassistent deze medicijnen alleen mee als die andere persoon u toestemming heeft gegeven om de medicijnen af te halen. Haalt iemand anders de medicijnen namens u af? Dan informeert Major Apotheken BV deze persoon over het gebruik van de medicijnen, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

Privacygevoelige informatie vernietigt Major Apotheken BV in de apotheek apart.

Online services
Persoonsgegevens die u aan de apotheek doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Alle informatie hierover leest u in ons cookiebeleid.

Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met info@apotheekderondevenen.nl

Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op KNMP informatie EN de Service Apotheken BV.

Copyright © 2021 Service Apotheek Beheer. Alle rechten voorbehouden.
IDeal Visa Mastercard
TOP